Регламент на уебсайта

1. Общи положения


1.1. Съдържащите се тук правила („Регламент“) определят принципите за предоставяне на услуги на уебсайта с адрес www.hansa.bg и неговите подсайтове (включително, но не само http://hansa.bg/bg/sjerwiz-i-tjechniczjeska-pomoszcz/contact) (наричан по-долу „Уебсайт“)), от Amica S.A. със седалище и адрес на управление на: Wronki, 52 Mickiewicza St (пощенски код: 64-510 Wronki), Poland, вписан в регистъра на търговските дружества, поддържан от Окръжния съд в Познан – Нове място и Вилда в Познан, 9-то Търговско отделение на Националния съдебен регистър под KRS № 0000017514, с акционерен капитал в размер на 15 550 546,00 PLN, платен изцяло, с NIP № (данъчен идентификационен номер) 763-000-34-98 (наричан по-долу „Amica“ или „Компанията“), принципите за използване на Уебсайта от физически лица (наричани по-долу „Потребител“) и услугите, предлагани чрез Уебсайта, както и принципите за защита на личните данни на Потребителя, когато Потребителят е физическо лице.


1.2. Използването на Уебсайта се урежда от Регламента. Регламентът се отнася както за Уебсайта, така и за конкретните услуги, предлагани чрез него, освен ако специални разпоредби, съдържащи се в други правилници, не предвиждат друго. Ако предоставянето на дадена услуга се извършва въз основа на специални разпоредби (други правилници), то Уебсайтът, преди да направи услугата достъпна за първи път, ще изисква от Потребителя да прочете Регламента и да заяви изричното си съгласие по отношение на съдържанието му.


1.3. Потребителят е длъжен да прочете Регламента, преди да използва Уебсайта. Ако използва Уебсайта по какъвто и да било начин, Потребителят заявява и потвърждава, че е прочел този Регламент, приел е неговите разпоредби и се ангажира да ги спазва.


1.4. Регламентът може да се достъпва безплатно на Уебсайта във формат, позволяващ на Потребителя да го изтегля, записва, показва и отпечатва чрез информационна и комуникационна технология.

2. Авторско право и други права на нематериална собственост


2.1. Цялата информация, данни и материали, предоставени на Уебсайта (включително имена, търговски марки, лога, цветове, снимки, графики, оформление на сайта, описания на продукти, аудио-видео файлове и т.н.) и всички други права на нематериална собственост, свързани със съдържанието на Уебсайта, принадлежат на Компанията или на субектите, с които Компанията е сключила съответни споразумения, и са защитени с авторско право, права за защита на търговската марка или други права.


2.2. Потребителят може да използва ресурсите на Уебсайта само за лична употреба. По-специално, без писмено разрешение, издадено от Компанията, всяко разпространение, изпращане, промяна, публикуване на съдържанието на други уебсайтове, предоставяне на връзки и използване на Уебсайта изцяло или отчасти, включително всякаква информация, данни и материали по точка 2.1 за търговски или обществени цели са строго забранени. Също така е забранено да се премахва каквато и да било информация относно авторското право и други права на нематериална собственост, например правата за защита на запазена марка.

3. Видове и обхват на услугите, предоставяни по електронен път


3.1. На Уебсайта Потребителят може да използва следните публично достъпни услуги:
a) Информационна услуга – дава възможност на Потребителя да браузва и чете информацията, предоставена на Уебсайта, и отнасяща се до продуктите на бранда HANSA, дейността на Компанията, промоционалните кампании и другите услуги, свързани с бранда HANSA,
b) Услуга за изтегляне – дава възможност на Потребителя да изтегля елементи и файлове, предоставени на Уебсайта, например продуктов фиш, ръководство за употреба, енергиен етикет,
c) Специализирана услуга „Формуляри за контакт“ – Универсален формуляр за контакт – дава възможност на Потребителя да задава въпроси по избрана от него тема.
(наричани по-долу съвместно „Услуги“, а поотделно – „Услуга“).


3.2. Споразумението за предоставяне на Информационната услуга по електронен път се сключва, когато Потребителят посети Уебсайта, намиращ се на адрес www.hansa.bg или който и да било от неговите подсайтове, и се прекратява при напускане на всички подсайтове на Уебсайта от Потребителя.


3.3. В случай че се предоставят Услуги, различни от Информационната услуга, посочена в точка 3.2. Споразумението за предоставяне на услугата по електронен път се сключва, когато Потребителят започне да използва дадена Услуга и се прекратява, когато Потребителят прекрати използването ѝ, освен ако в Регламента не е предвидена друга дата за сключване или прекратяване на споразумението за предоставяне на Услугата по електронен път.


3.4. Услугите, посочени в точка 3.1 се предоставят безплатно, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.


3.5. Компанията си запазва правото да преустановява временно работата на Уебсайта или предоставянето на конкретни Услуги, за да извършва дейности по поддръжката или да променя Уебсайта или Услугите.


3.6. Доколкото това е позволено от приложимото право, Компанията си запазва правото да премахва или променя съдържанието и функциите на Уебсайта или конкретните Услуги, да спира достъпа на Потребителя до Уебсайта или избраните Услуги, както и да въвежда промени в правилата за използване Уебсайта или конкретните Услуги.


4. Технически изисквания


4.1. Използването на Уебсайта и на Услугите, предоставяни чрез него, изисква спазването на следните технически изисквания:

a) Браузър: най-новата версия на IE, Firefox, Chrome или Opera, или версията, която я предхожда;
b) Операционна система: Windows, Mac OS, Linux, Android или iOS;
c) Браузърът трябва да поддържа JavaScript, да разполага с приставка Adobe FlashPlayer с версия, по-нова от версия 9, HTML5;
d) Достъп до интернет;
e) Електронна поща – ако Потребителят се съгласи да получава информация/отговори по електронна поща;
f) Съгласие за получаване на бисквитки и html5 localStorage.

5. Информационна услуга


5.1. Amica позволява на Потребителите да разглеждат, показват и четат информацията и материалите (включително снимки, текстове, графики, данни, аудио-видео материали и т.н.), предоставени на Уебсайта, и по-специално информация и материали за продуктите на бранда HANSA, промоционални кампании и други услуги, свързани с продуктите на Amica.


5.2. Amica полага всички усилия, за да гарантира, че информацията, представена на Уебсайта, и по-специално информацията относно продуктите на бранда HANSA, е вярна и надеждна. Въпреки това всяка информация на Уебсайта се предоставя само с информационна цел, а подробните технически данни за продуктите, представени на Уебсайта, могат да бъдат намерени в магазините за търговия на дребно. Информацията, предоставена на Уебсайта, не може да се счита за оферта по смисъла на Гражданския кодекс на Полша.


5.3. Въпреки че полага всички необходими усилия, Компанията не може да гарантира точното цветопредаване на изображенията, представени на Уебсайта, защото извеждането им зависи от настройките и резолюцията на дисплея на крайното устройство.


5.4. Уебсайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове, включително такива на социалните медии, както и да препраща автоматично Потребителя до други уебсайтове, които не се поддържат от Amica. Amica не носи отговорност за съдържанието, публикувано на който и да било друг уебсайт, до който уебсайтът на Amica препраща Потребителя, или за други уебсайтове, вградени в Уебсайта. Освен това Amica не носи отговорност за каквито и да е последствия от използването на такива уебсайтове.


5.5. Компанията си запазва правото по всяко време да променя, изцяло или частично, информацията и материалите, съдържащи се на Уебсайта.

6. Използване на Уебсайта Задължения на Потребителя


6.1. Потребителят се задължава да използва Уебсайта и Услугите, предлагани на него, по законосъобразен начин, да съблюдава Регламента и спецификата на дадената Услуга, както и да действа в съответствие с принципите на доброто съвместно съществуване и добрите практики.


6.2. Потребителят ще се въздържа от действия, които нарушават закона или добрите практики и увреждат имуществото на трета страна или моралните права, и по-специално няма да използва данните на други хора като свои собствени.


6.3. Строго се забранява на Потребителя да предоставя чрез Уебсайта незаконно и обидно съдържание или подвеждаща информация, както и съдържание, което би могло да наруши работата или да увреди ИТ системите.


6.4. Потребителят не може да разкрива никаква поверителна информация или фирмени тайни чрез Уебсайта.


6.5. Потребителна Уебсайта и/или конкретни Услуги може да бъде само възрастен човек с пълна юридическа правоспособност. Непълнолетно лице и/или лице, което няма пълна юридическа правоспособност, може да бъде Потребител, при условие че получи съгласието на своя родител или на друг упълномощен представител.

6.6. В степента, разрешена по приложимото законодателство, Amica си запазва правото да разграничава критериите, които дават право на Потребителите да използват някои части от Уебсайта или някои услуги.

7. Резерви, изключения и ограничения


7.1. Компанията полага всички усилия, за да гарантира, че Уебсайтът може да се достъпва от Потребителите посредством различни конфигурации от софтуер и наличния на пазара хардуер. Компанията обаче не гарантира, че всяка конфигурация би позволила на Потребителя да използва целия Уебсайт или конкретните му Услуги. Освен това използването на целия Уебсайт, на част от него или на дадена Услуга може да изисква специална конфигурация на софтуера или на оборудването.


7.2. Компанията не носи отговорност за съдържанието и безопасността на принадлежащите на други юридически лица уебсайтове, линкове към които са били предоставени на Уебсайта, или които уебсайтове са вградени в Уебсайта, или към които Потребителят е бил препратен автоматично.


7.3. С настоящото Компанията уведомява, че използването на електронни средства за комуникация, каквито са Уебсайтът или електронната поща, не гарантира поверителност на предаваните данни, нито липсата на други рискове, като например компютърни вируси.


7.4. Компанията (в рамките на позволеното от закона) не носи отговорност за:
a) каквито и да било причинени от трети лица щети, настъпили в резултат на използването на Уебсайта или на конкретни Услуги от Потребителя по начин, противоречащ на Регламента или на действащите законови разпоредби;
b) каквито и да било причинени от трети лица щети, които са резултат от предоставянето на неверни, неточни, непълни или подвеждащи данни от Потребителя;
c) каквито и да било щети в резултат на сериозни грешки, възникнали при конфигурирането на приемащото устройство на Потребителя;
d) каквито и да било щети, свързани с използването на данните и информацията на Уебсайта от Потребителя за инвестиционни, икономически или бизнес цели и др.

8. Лични данни на Потребителя


8.1. Използването на някои Услуги, предлагани от Уебсайта, може да изисква предоставянето на лични данни от Потребителя.


8.2. Amica S.A. със седалище и адрес на управление на: Wronki, 52 Mickiewicza St (пощенски код: 64-510 Wronki), Poland е администратор на личните данни на Потребителя (наричан по-долу в настоящата алинея „Администратор“), освен ако изрично не е бил посочен друг администратор на лични данни.


8.3. Предоставените от Потребителя лични данни ще бъдат обработвани от Администратора за следните цели: възможност за предоставяне на услугата на Потребителя в рамките на Уебсайта; обработване на въпроси и жалби, подадени от Потребителя. Ако Потребителят изрично се съгласи с обработването на личните му данни за маркетингови цели, тогава и данните ще бъдат обработвани за тези цели.


8.4. Потребителят има право да достъпва и коригира личните си данни. Предоставянето на лични данни е доброволно, но може да е необходимо за ползването на Услугата/Услугите или на някои от техните функции, или за получаването на отговор в случай на изпратени въпроси или оплаквания.


8.5. Съгласието на Потребителя за обработка на личните му данни и за получаване на търговска информация от Администратора на посочения от Потребителя имейл адрес, както и за използването от страна на Администратора на електронна поща за целите на директния маркетинг, може да бъде оттеглено по всяко време. Оттеглянето на съгласие може да бъде заявено чрез изпращането на електронна поща до kontakt@amica.com.pl или с писмено съобщение, изпратено по пощата до адреса, посочен в уводната част на настоящия Регламент.


8.6. Администраторът ще спазва най-високите стандарти за безопасност по отношение на обработваните лични данни.


8.7. Личните данни, отнасящи се до Потребителите, се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на целта, за която са събрани тези данни.


8.8. При промяна на предоставените лични данни Потребителят уведомява Amica за нея. Липсата на такова уведомление може да попречи на Amica да предоставя Услугата/Услугите или някои от техните функции или да отговаря на Потребителя. В такъв случай Amica не носи отговорност.

9. Статистика и бисквитки


9.1. Amica може да използва всякакви инструменти за събирането на статистически данни за посещенията на Уебсайта, както и за потребителския трафик от и към него. Информацията, която не може да се счита за лична, като например: използваната от Потребителя операционна система, типа и версията на браузъра, броя на посещенията на Уебсайта, може автоматично да се събира за тази цел.


9.2. Уебсайтът може да записва бисквитки и да прочита информацията в тях, като по този начин идентифицира Потребителя, за да опрости операциите, извършвани на Уебсайта. Използването на Бисквитки не означава, че Уебсайтът има право да събира каквито и да било лични данни на Потребителите. Повече информация за използването на Бисквитки от Уебсайта можете да намерите тук.

10. Оплаквания


10.1. Ако Потребителят има някакви въпроси или притеснения относно правилата за използването на Уебсайта, Потребителят може да се свърже със съответния служител, като изпрати имейл на kontakt@amica.com.pl.


10.2. Потребителите на Уебсайта могат да подават оплаквания по въпроси, свързани с използването на Уебсайта и на конкретни Услуги. Те могат да подават оплакванията си, като ги изпращат:
a) по пощата до следния адрес: Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, Полша ; или
b) по имейл до следния адрес: kontakt@amica.com.pl,
не по-късно от 30 дни след датата на възникване на обстоятелствата, описани в оплакването.


10.3. Оплакването трябва да съдържа минимум следната информация:
a) Данни за лицето, подало оплакването (име и фамилия, адрес,
имейл адрес, ако Потребителят има такъв),
b) Описание на проблема, който е причина за оплакването.


10.4. Компанията обработва оплакванията в рамките на 14 дни от датата на получаването им. Резултатът от оплакването незабавно се изпраща на посочения в него адрес. В особено сложни случаи посоченият по-горе краен срок може да бъде удължаван и в такъв случай лицето, подало оплакването, трябва да бъде уведомено за неговото удължаване и за новия краен срок за разглеждане на оплакването.


10.5. В степента, позволена от приложимото законодателство, оплакванията, съдържащи неверни или непълни данни, както е посочено в точка 10.3, или представени след изтичането на срока, посочен в точка 10.2, не се обработват.

11. Заключителни разпоредби


11.1. Amica има право да прави всякакви промени в Регламента. Промените в Регламента не ограничават правата, придобити от Потребителите, преди въвеждането на промените.


11.2. Въпросните промени се публикуват под формата на цялостен текст на Регламента на Уебсайта и се съобщават 7 дена предварително на главната страница на Уебсайта по подходящ начин, позволяващ на Потребителите да ги анализират.


11.3. Потребителят трябва незабавно да се запознае с промените, защото използването на Уебсайта или на конкретните Услуги, след като промените в Регламента влязат в сила, представлява приемане на новите разпоредби на Регламента от Потребителя.


11.4. Ако Потребителят не приема промените, той трябва да се въздържа от използването на Уебсайта и незабавно да уведоми Компанията за своето решение.


11.5. Полското материално право е управляващото законодателство за всички правни отношения, произтичащи от Регламента.


11.6. Разпоредбите на този Регламент по никакъв начин не нарушават действащите императивни законови разпоредби. Императивните законови разпоредби не могат да бъдат обезсилвани от настоящия Регламент за целите на отношенията между Компанията и Потребителя. Това означава, че във всеки случай, когато се докаже, че дадена разпоредба е в противоречие с такива императивни законови разпоредби, въпросната разпоредба няма да се прилага в отношенията между Компанията и Потребителя и ще се замени със съответните императивни законови разпоредби.


11.7. Настоящият Регламент влиза в сила на 09.06.2017.